Regulamin dyżurów nauczycieli
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie

 1. Postanowienia ogólne

  1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.
  2. Harmonogram dyżurów ustala dyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego zmianie.
  3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie dyrektora.
  4. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
  5. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły ( w mniejszej ilości nauczyciel wychowania fizycznego, gdyż oni dyżurują w sali gimnastycznej).
  6. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
  7. Miejscem dyżuru są:  korytarze, schody, sanitariaty i stołówka.
  8. W szkole jednocześnie pełni dyżur 2 nauczycieli - po jednym odpowiednio na pierwszym piętrze i na parterze. W czasie dożywiania wyznaczany jest dodatkowy nauczyciel do pełnienia dyżuru w stołówce.
  9. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługowi (woźna i sprzątaczki)
  10. W miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) nauczyciele pełnią dyżur na boisku trawiastym lub placu pomiędzy szkołą, a sala gimnastyczną; wszystkie dzieci powinny opuścić teren budynku szkoły, a dyżur w szkole pełni woźna.
  11. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
  12. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 730, a kończy po zakończeniu nauki o godzinie 1420.
  13. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela dyżurującego przyjmuje również jego dyżury po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to dyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

 2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego

  1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich.
  2. Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod względem bhp.
  3. Natychmiast po dzwonku zajmuje stanowisko na przydzielonym sektorze i opuszcza je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował (porządek itp.).
  4. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego terenu dyżurowania.

                               5.            Przez cały czas trwania dyżuru przebywa z młodzieżą.

  1. Pilnuje, aby wszyscy uczniowie przebywali we właściwych korytarzach.
  2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności:

                                                    a).            zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w sanitariatach oraz w zakamarkach;

                                                    b).            nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (sklep, ulica, boisko, dom);

                                                    c).            dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania budynku i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach;

                                                    d).            eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów; 

                                                    e).            eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów;

                                                     f).            zabrania przebywania dzieci w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki innego nauczyciela;

                                                    g).            zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów.

  1. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonym podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły,
  2. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
  3. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do:

                                                    a).            udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność,

                                                    b).            wezwania odpowiednich służb medycznych,

                                                    c).            powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,

                                                    d).            zabezpieczenia miejsca wypadku,

                                                    e).            odnotowania zaistniałego wypadku w książce ewidencji wypadków.

                           11.            Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego  (okno, drzwi, gazetki, obrazy, itp.)  przez młodzież na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły,

                           12.            Zgłasza  wychowawcy o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw,

  1. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów ( np. czytanie gazetek, sprawdzanie klasówek, odpytywanie uczniów itp.)
  2. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora .

                           15.            Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy.          

                           16.            Zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób niepowołanych

 III.   Postanowienia końcowe.

                               1.            Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania.

                               2.             Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.

                               3.            Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą konsekwencje służbowe.

                               4.            Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.


                                                                  Miłego dyżuru

 

                                                                                                                              Dyrektor szkoły

24.01.2005 r.

Powrót – WYKAZ