Regulamin oceny pracy nauczyciela

w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte

w Godkowie

 


Regulamin opracowano na podstawie:

 1. Rozporządzenia MEN z 2.11.2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1066 z późn. zm.);
 2. Art. 6 ustawy z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 56 z 1997 r. poz. 357 z późn. zm.);
 3. Art. 4 Ustawy o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.);

§ 1

Praca nauczyciela z wyjątkiem nauczyciela stażysty podlega ocenie.

§ 2

 1. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego
 2. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
  1. samego nauczyciela,
  2. organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. organu prowadzącego szkołę,
  4. rady rodziców.
 3. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie § 2, ust. 2.
 4. Do okresu, o którym mowa w ust. 3 nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, trwającej dłużej niż miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego.
 5. W przypadku dokonywania oceny z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, rady rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny.

§ 3

1.      Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

a.         ocena wyróżniająca,

b.          ocena dobra,

c.          ocena negatywna.

§ 4

 1. Podstawę oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 4 Ustawy o Systemie Oświaty, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych w art. 42 Karty Nauczyciela – mówiących o realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z pracy bezpośrednio z uczniami.
 2. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który na wniosek nauczyciela przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego lub przedstawiciela związku zawodowego.

§ 5

 1. Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu ani jego przekonania religijne, ani poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynika z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym.
 2. Oceny pracy nauczyciela religii dokonuje się wg tych samych zasad i w tym samym trybie, co pozostałych nauczycieli, z tym, że dyrektor szkoły ma obowiązek uwzględnić ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną.
 3. Oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, w zakresie dotyczącym wykonywania funkcji doradcy metodycznego

  § 6

 1. Dyrektor ustala ocenę pracy po zapoznaniu nauczyciela z pisemnym projektem, oraz po wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.
 2. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie w ciągu 7 dni od daty zapoznania się z projektem oceny.
 3. Od ustalonej oceny, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:
  1. nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą,
  2. nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu który, tę ocenę ustalił.
 4. Organ, o którym mowa w § 6pkt 3, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku nauczyciela zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.
 5. Dyrektor doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, a jej odpis włącza się do akt osobowych nauczyciela.

§ 7

 1. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela uwzględniając w szczególności następujące kryteria:
  1. poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, osiąganie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,
  2. zaangażowanie zawodowe nauczyciela (prowadzenie pozalekcyjnej działalności szkoły, aktywny udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami),
  3. aktywność nauczyciela w konsekwentnym doskonaleniu zawodowym,
  4. działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,
  5. przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).

§ 8

Kryteria oceny pracy nauczyciela.

1.        Ocenę dobrą otrzymuje nauczyciel, który ogólnie dobrze realizuje wszystkie zadania nauczyciela, a w szczególności:

a.          właściwie planuje proces dydaktyczny i wychowawczy,

b.          dostosowuje treści i metody nauczania do możliwości dzieci i potrzeb przedmiotu,

c.         urozmaica zajęcia używając różnorodnych pomocy dydaktycznych

d.         efektywnie wykorzystuje czas lekcji,

e.         potrafi rozbudzić zainteresowania uczniów przedmiotem, wyzwolić ich aktywność i samodzielność poznawczą,

f.           uczy uczniów pracy zespołowej, zachęca do zadawania pytań i wyrażania własnych poglądów,

g.         stawia uczniom wysokie ale realne wymagania,

h.         stosuje indywidualizację przez dobór odpowiednich metod i form pracy, mobilizuje wszystkich uczniów do uczestnictwa w lekcji,

i.            analizuje trudności uczniów i stara się wypracować sposoby pomocy,

j.           umożliwia dzieciom zdolnym rozwój zainteresowań i pogłębiania wiedzy i umiejętności,

k.          stosuje spójne z innymi, znane i zrozumiałe kryteria oceniania uczniów,

l.            ocenia uczniów systematycznie i wspomaga ich w procesie uczenia się,

m.        dobrze wywiązuje się z obowiązków wychowawczych,

n.         regularnie współpracuje z rodzicami, informując ich o wynikach dzieci,

o.         prace domowe dobiera tak, aby umożliwić uczniom samodzielne ich odrobienie,

p.          wzbogaca swój warsztat pracy,

q.         prawidłowo prowadzi dokumentację szkolną,

r.          uczestniczy w formach doskonalenia zewnętrznego oraz w ramach WDN,

s.           cechuje go kultura osobista i takt pedagogiczny.

2.        Ocenę wyróżniającą otrzymuje nauczyciel, który spełnia kryteria oceny dobrej, ponadto wyróżnia się osiąganiem co najmniej 5 z niżej opisanych stanów rzeczy lub sprawnego działania:

a.          z własnej inicjatywy podnosi kwalifikacje zawodowe,

b.         aktywnie uczestniczy w pracach zespołów nauczycielskich (przedmiotowych, wychowawczych, problemowych),

c.         angażuje się w działalność pozalekcyjną szkoły (opieka nad organizacjami, kołami przedmiotowymi),

d.         efektywnie uczestniczy w pracach Rady Pedagogicznej,

e.         aktywnie uczestniczy w tworzeniu prawa szkolnego,

f.            korzysta z osiągnięć nowoczesnej dydaktyki,

g.         jest otwarty na propozycje nowatorskie rozwiązań, poszukuje atrakcyjnych form i metod pracy,

3.        Ocenę negatywną otrzymuje nauczyciel, który:

a.         nie osiąga zadowalających wyników w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

b.         nie przygotowuje się systematycznie do zajęć, nie stosuje posiadanych środków
dydaktycznych, nie przejawia zainteresowania swoim warsztatem pracy - zajęcia
są improwizowane,

c.         nie przestrzega dyscypliny pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji),

d.         w żadnej formie nie podnosi swoich kwalifikacji zawodowych,

e.          nie wykazuje żadnej aktywności w pracach rady pedagogicznej i zespołu
metodycznego,

f.           nie respektuje wewnętrznych zarządzeń dyrektora o charakterze organizacyjnym
i porządkowym,

g.         nie uwzględnia w swojej pracy zaleceń pohospitacyjnych,

h.         lekceważy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy wychowanków, lekceważy
zadania o charakterze nadzoru i opieki,

i.           nie wykazuje dostatecznej troski o powierzone mienie i sprzęt szkolny

j.           nie wykazuje należytej troski o właściwą współpracę z rodzicami,

k.         swoja pracą i postawą nauczycielską powoduje uzasadnione i powtarzające się
skargi rodziców,

l.           nie wykazuje inicjatywy i nie organizuje żadnych imprez o charakterze kulturalno-wychowawczym dla swoich wychowanków,

m.       nie wykazuje troski o losy swoich wychowanków, nie dba o ukształtowanie
właściwych i społecznie pożądanych postaw wychowanków,

n.         nie dba o właściwą atmosferę pracy oraz zasady współżycia oparte na
wzajemnym szacunku i koleżeństwie między wychowankami,

o.         postępuje sprzecznie z zasadami etyki, wykazuje brak tolerancji, taktu i kultury
osobistej

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia ..11.01.2005 r.....

Regulamin oceny pracy nauczyciela wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

24.01.2005 r.

Powrót – WYKAZ